Home / About / Team

Njerëzit tanë kanë përvojë të gjerë në ofrimin e shërbimeve për disa kompani globale, ofrimin e shërbimeve me integritet për kompanitë lidere në treg dhe udhëhiqen nga vizioni për të krijuar një standard funksional të ri për kompanitë lokale në auditim, shërbime ligjore, tatime dhe kontabilitetit dhe shërbime financiare dhe konsulence.

Xhevdet Beqiri, CPA, CMA

Partner Menaxhues

+383 49 882 587

Z. Beqiri është Partner Menaxhus,

Ai është Auditori Certifikuar nga SHKACK, dhe Auditor Ligjore i licencuar nga KKRF.

Z. Beqiri po ashtu ka përfunduar studimet ne Universitetin e Prishtine për Banka dhe Financa.

Z. Beqiri është anëtar i asamblesë së SHKÇAK, dhe anëtar në këshill për standarde profesionale.

Z. Beqiri është anëtar i Institute of Certified Management Accountant – Australi

Z. Beqiri është anëtar në Këshillin e Konsulentëve të Biznesit (BCC), BCC është anëtare e ICMC-International Council of Management Consulting Institute.

Eksperienca: Para se të bashkohet më Nexia KS, për më shumë se dy vjet Z. Beqiri ka punuar për IPKO Telekomunikacion Sh.P.K . për pozitën e CFO, për më shumë se 3 vjet Z. Beqiri ka punuar me Deloitte Kosova në pozitën e Menaxherit të Lartë në Departamentin e Auditimit, mbi 9 vjet, Z. Beqiri ka qenë auditues dhe këshillues i subjekteve financiare, tregtare dhe të sektorit publik në Kosovë. Ai e ka bërë këtë fillimisht nëpërmjet Ernst & Young dhe më pas përmes KPMG për më shumë se 7 vjet. Përveç kësaj, z. Beqiri ka ofruar shërbime të përgjithshme të menaxhimit dhe udhëheqjes, si dhe shërbime trajnimi në fushat e auditimit, SNRF, menaxhimit të rrezikut, kontabilitetit, ristrukturimit të biznesit dhe riorganizimit etj.

Avni Musliu, CPA

Partner, Auditim dhe Këshillim

+383 49 124 661

Z. Avni Musliu është Partner për Auditim dhe Këshillim

Z. Musliu është Auditori Certifikuar nga SHKACK, dhe Auditor Ligjore i licencuar nga KKRF.

Z.Musliu po ashtu ka përfunduar studimet ne Universitetin e Prishtinës për Banka dhe Financa.

Z. Musliu  është anëtar në SHKÇAK.

Eksperienca:

Para se të bashkohej me Nexia KS, për më shumë se 20 vjet Z. Musliu ka punuar për biznesin lokal në shitje me pakicë në pozitën e kryeshefit ekzekutiv për disa kompani. Për më tepër, për më shumë se 14 vjet, z. Musliu ka audituar dhe këshilluar subjektet financiare, komerciale dhe të sektorit publik në Kosovë. Ai e ka bërë këtë fillimisht si një auditor i pavarur ligjor dhe më pas përmes Nexia KS shpk për më shumë se 10 vjet. Përveç kësaj, z. Musliu ka ofruar shërbime të përgjithshme menaxhimi dhe lidershipi edhe në fushat e auditimit, menaxhimit të rrezikut, kontabilitetit dhe riorganizimit të biznesit etj..

Kushtrim Hysenaj

Senior Auditor, auditim dhe këshillim

Z. Hysenaj është Senior Auditor, Auditimi dhe Këshillimi

Z. Hysenaj mbanë diplomë nga Rochester Institute of Technology (RIT) në Menaxhment. Ai gjithashtu ka diplomë Mastër për Bankë dhe Financë nga Universiteti i Sheffieldit.

Z. Hysenaj është ne proces te certifikimit nga SCAAK.

Eksperienca:

Me shume se 5 vite ne Nexia KS, ka qene i angazhuar ne projekte te ndryshme ne auditim, këshillime, gjate kësaj periudhe ka marr pjese ne shume auditime dhe ne disa angazhime te këshillimit ne industri te ndryshime, tregti, shitje me pakicë dhe shumicë, energji, ndërtim, shërbime, kompani publike dhe OJQ.

Armir Shaipi

Senior Auditor, Auditim dhe Këshillim

Z. Shaipi është një Senior Auditor,  Auditimit dhe Këshillimit

Z. Shaipi ka një diplomë nga Universiteti i Prishtinës me përqendrim kryesor në Banka dhe Financa.

Z. Shaipi ka një diplomë master në Banka dhe Financa nga Universiteti i Prishtinës.

Z. Shaipi është në proces të marrjes së një certifikimi SCAAK.

Përvoja:
Për më shumë se 4 vjet me ne, ai është angazhuar në projekt të ndryshëm në auditim dhe këshillim, dhe gjatë kësaj periudhe ka ofruar shërbime për disa ndërmarrje në industri të ndryshme si kompani tregtare, pakicë, energji, ndërtim, shërbime, ndërmarrje publike dhe OJQ etj.

Dila Hasanaj

Konsulente, Taksa dhe Kontabilitet

Zonja. Hasanaj është Konsulente, Taksa dhe Kontabilitet

Hasanaj mbanë diplomë nga Universitetit i Prishtinës, Fakultetit Ekonomikë në Banka Financa dhe Kontabilitet.

Hasanaj është ne proces te certifikimit nga SCAAK.

Eksperienca:

Me shume se 6 vite ne Nexia KS, ka qene i angazhuar ne projekte te ndryshme ne Taksa, Kontabilitet, Këshillime, gjate kësaj periudhe ka marr pjese ne shume auditime dhe ne disa angazhime te këshillimit ne industri te ndryshime, tregti, shitje me pakicë dhe shumicë, energji, ndërtim, shërbime, kompani publike dhe OJQ. Me një koncentrim te veçantë ne ndërmarrjet publike.