Të gjitha bizneset u ekspozohen një sërë rreziqesh përgjatë secilës fazë të zhvillimit të tyre. Nexia Kosova si një ndërmarrje anëtare e Nexia International, ofron auditim dhe një sërë shërbimesh të tjera të sigurimit të dizajnuara për të identifikuar, menaxhuar dhe përshtatur me këto rreziqe.

Shërbimet tona të pavarura të auditimit mbështeten në rregulloret zyrtare  të legjislacionit të Kosovës.

Përmes procedurave tona të kontrollit të brendshëm të cilësisë, ne sigurojmë që anëtarët e ekipit tone/(personeli ynë) po respektojnë standardet më të larta të cilësisë.

Anëtarët e ekipit tonë janë të përditësuar me zhvillimet në standardet e auditimit, duke zbatuar parime të rrepta, me të cilat të gjithë anëtarët e ekipit tonë duhet të kryejnë punën e tyre të auditimit. Ne u ofrojmë anëtarëve të ekipit tonë edukimin dhe trajnimet e duhura në mënyrë të vazhdueshme.

Shërbimet kryesore të auditimit dhe këshillimit përfshijnë:

 • Auditim ligjor  i pasqyrave financiare
 • Shqyrtim i pasqyrave financiare
 • Auditim i IT-së, Sigurimi i Sistemit Kompjuterik
 • Shqyrtim i sistemeve të kontabilitetit
 • Procedura të dakorduara
 • Analizë e procesit dhe kontrollet e brendshme
 • Auditim i veçantë sipas kërkesës
 • Hetim mashtrimi
 • Auditim i brendshëm (Outsourcing, Co-sourcing)
 • Sigurim i të ardhurave
 • Shërbime forenzike
 • Transformim i pasqyrave financiare
 • Shërbime të zbatimit dhe konvertimit të IFRS-ve
 • Vlerësim biznesi dhe vlerësim i pasurive
 • Vendosje e moduleve të kostos, rritje përfitimi, ulje shpenzimesh
 • Analizë thelbësore, këshillim mandat shitje, këshillim mandat blerje
 • Mbështetje e kapitalit privat
 • Financa të korporatave
 • Transformim i financave
 • Pajtueshmëri me rregulloret
 • Përpilim i pasqyrave financiare