Nexia KS sh.p.k qeveriset nga Këshilli/Bordi që përfaqëson të gjitha ndërmarrjet partnere. Këshilli zgjedh drejtorët e Audit Group. Ekipet udhëheqëse të Nexia KS Sh.p.k janë:


Anëtarët e Këshillit:

Xhevdet Beqiri, Partner, Auditim dhe Këshillim

Avni Musliu, Partner, Auditim

Ardian Rexhaj, Menaxher i Lartë, Auditim dhe Këshillim

Partner Menaxhues/DE:

Xhevdet Beqiri