Nexia Kosova ka një njohuri të pasur të konsulencës profesionale në nivel lokal dhe ndërkombëtar në gjithë rrjetin tonë,  që mund të ofrojë  zgjidhje prej  ekspertësh, sipas përshtatshmërisë, të përqendruara në maksimizimin e përfitimit, vlerës dhe rritjes për t’ju ndihmuar të planifikoni dhe ekzekutoni një strategji për të ardhmen e biznesit tuaj

Shërbimet tona kryesore janë zgjedhur me kujdes për t’ju ndihmuar që ju të arrini objektivat tuaja. Ekipet e specializuara punojnë së bashku për të siguruar që ju mund të kuptoni dhe tejkaloni secilën sfidë me te cilën përballeni.

Shërbimet kryesore të konsulencës përfshijnë:

 • Strategji & Operacione
 • Strategji biznesi, plan biznesi dhe buxhet
 • Analizë buxheti
 • Riorganizim dhe themelim biznesi
 • Hulumtim tregu
 • Manaxhim ekzekutive
 • Raportim i brendshëm dhe vendimmarrje
 • Ngritje strategjish për shitje
 • Menaxhim performance – matje e performancës së biznesit
 • Kapital njerëzor, menaxhim performance dhe vendosje qëllimesh
 • Menaxhim vazhdimësie e biznesit
 • Menaxhim risku
 • Qeverisje korporate
 • Partneritet publiko-privat