Xhevdet Beqiri, CPA, CMA

Z. Beqiri është Partner Menaxhus,

Ai është Auditori Certifikuar nga SHKACK, dhe Auditor Ligjore i licencuar nga KKRF.

Z. Beqiri po ashtu ka përfunduar studimet ne Universitetin e Prishtine për Banka dhe Financa.

Z. Beqiri është anëtar i Institute of Certified Management Accountant – Australi

Z. Beqiri është anëtar në Këshillin e Konsulentëve të Biznesit (BCC), BCC është anëtare e ICMC-International Council of Management Consulting Institute.

Eksperienca: Para se të bashkohet më Nexia Kosova, për më shumë se dy vjet Z. Beqiri ka punuar për IPKO Telekomunikacion Sh.P.K . për pozitën e CFO, për më shumë se 3 vjet Z. Beqiri ka punuar me Deloitte Kosova në pozitën e Menaxherit të Lartë në Departamentin e Auditimit, mbi 9 vjet, Z. Beqiri ka qenë auditues dhe këshillues i subjekteve financiare, tregtare dhe të sektorit publik në Kosovë. Ai e ka bërë këtë fillimisht nëpërmjet Ernst & Young dhe më pas përmes KPMG për më shumë se 7 vjet. Përveç kësaj, z. Beqiri ka ofruar shërbime të përgjithshme të menaxhimit dhe udhëheqjes, si dhe shërbime trajnimi në fushat e auditimit, SNRF, menaxhimit të rrezikut, kontabilitetit, ristrukturimit të biznesit dhe riorganizimit etj.